Albert Solino, Uluslararası Danışmanlık, Teknoloji ve Kurumsal Finansman şirketidir. Yönetim Danışmanlığı ve Stratejik Danışmanlık ile müşterilerine sistem kazandırır. Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı ile şirketlere sağlıklı bir bilanço yapısı sağlar. Halka Arz, Tahvil İhracı ve Turquality ile şirketlere fon sağlar.
% 94
Yönetim Danışmanlığı Müşterilerimizin 2 Yıllık Ciro Büyüme Oranı
2,1 Milyar $
Turquality Danışmanlığı ve Halka Arz Müşterilerimizin Aktif Büyüklük Toplamı
Enerji
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranı bugün yüzde 70'ler seviyesinde. 2011 yılının ilk yedi aylık döneminde, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz faturası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42.4 artışla 29.58 milyar dolara ulaştı. İlk yedi aylık seyrin yılın kalan döneminde de sürmesi durumunda net enerji ithalatının yaklaşık 48 milyar dolarla yeni bir rekor kırabileceği belirtiliyor. Sektör aktörlerine göre, bu oranı minimuma indirgemek için Türkiye'nin 2020 yılına kadar yatırım ihtiyacı 130 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. EPDK analizlerine göre ise, Türkiye'de 2010-2030 döneminde yapılacak enerji yatırımlarının toplamı 225-280 milyar dolar.

Türkiye, enerji kaynakları bakımından net ithalatçı ülke konumundadır. Türkiye ham petrol ihtiyacının yüzde 6'sını, doğal gaz ihtiyacının ise yüzde 4'ünü kendi kaynaklarından karşılayabilmektedir. Petrolde Türkiye'nin yerli kaynak potansiyeli 6,72 milyar varildir. Enerji üretiminde kapasite kullanımı; arızalar, bakım-onarım, işletme politikası, kuraklık gibi sebeplerle yüzde 73 civarındadır. Termik santrallerde yüzde 68, hidroelektrik santrallerde ise yüzde 94 oranında kapasite kullanımı mevcuttur. Türkiye'de 2008 yılı sonu itibariyle petrol ve petrol ürünlerine dayalı termik santrallerinin kurulu gücü 1.973 MW olup bu değer toplam kurulu gücün yüzde 4,8'ini karşılamaktadır.


Petrol

Türkiye'de, hidrokarbon (petrol) potansiyelinin araştırılması, keşfi, tespiti ve üretilmesi faaliyetleri kapsamında; 2008 yılında, 54 adet arama kuyusu, 41 adet tespit kuyusu ve 30 adet üretim kuyusu olmak üzere toplam 125 adet kuyu açılmış olup, 196.143 metre sondaj yapılmıştır. 2008 yılında toplam 2,2 milyon ton petrol üretilmiştir. Türkiye'nin 2008 yılı sonu itibariyle kalan üretilebilir yurtiçi toplam petrol rezervi 284,7 milyon varil olup, yeni keşifler yapılmadığı takdirde, bugünkü üretim seviyesi ile yurtiçi toplam ham petrol rezervlerinin 19,3 yıllık bir ömrü bulunmaktadır. Son on yılda ise Türkiye'deki petrol üretiminde yüzde 24 oranında düşüş gözlenmiştir.

Yurdumuzda petrol aramacılığının yapıldığı 57 yıl süresinde 1050 arama kuyusu ve 1808 üretim, enjeksiyon ve geliştirme kuyusu açılmış ve irili ufaklı 23 doğal gaz sahası ile 102 petrol sahası keşfedilmiştir.

Son iki yılda, alımı yapılan yeni ekipmanın da desteğiyle denizlerde de petrol arama çalışmalarında yoğunlaşma gözlenmektedir.


Doğal gaz

Türkiye'de doğal gaz üretimi yıllar itibariyle artış trendi göstermiş, 1999 yılında Kuzey Marmara ve Değirmenköy sahalarının yeraltı doğal gaz depolama projelerine ilişkin planların oluşturulması amacıyla, her iki sahadan yüksek debi ile gaz üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2002 yılından itibaren TPAO-Amity Oil ortaklığı tarafından Trakya'da gerçekleştirilen yeni doğal gaz keşifleri ve eski sahalarda açılan yeni üretim kuyularının devreye girmesi ile 2001 yılında düşen doğal gaz üretimi tekrar yükselişe geçmiş ve 2008 yılında 1.014 milyon metreküp doğal gaz üretimi gerçekleşmiştir. 2008 yılı sonu itibariyle kalan üretilebilir yurtiçi toplam doğal gaz rezervi ise 6.827 milyon metreküp'tür. Yeni keşifler yapılmadığı takdirde, bugünkü üretim seviyesi ile yurtiçi doğal gaz rezervlerine 6,7 yıllık bir ömrün biçildiğine ilişkin hesaplar yapılmaktadır. Doğal gaz arz-talep dengesine ilişkin çalışmalara göre 2011 yılına kadar olan dönemde yıllık gaz talebini karşılamakta sorun bulunmamaktadır. Ancak, talebin yoğun olduğu kış aylarında kaynak ülkelerdeki veya güzergâh ülkelerindeki aksamalar, dönemsel arz-talep dengesizliklerine yol açabilmektedir.


Biyodizel

Biyodizel, kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yağlardan veya hayvansal yağlardan üretilen bir yakıt türüdür. 3 milyon tonu benzin tüketimi olmak üzere toplam 22 milyon ton akaryakıt tüketimi olan Türkiye'de 160 bin ton biyoetanol kurulu kapasitesi bulunmaktadır. Türkiye'nin hayvansal atık potansiyeline karşılık gelen üretilebilecek biyogaz miktarı 1,5-2 MTEP olduğu değerlendirilmektedir.

Türkiye'nin biyokütle kaynakları tarım, orman, hayvan, organik şehir atıkları vb.'den oluşmaktadır. Atık potansiyeli yaklaşık 8,6 Milyon Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olup bunun 6 milyon TEP'i ısınma amaçlı kullanılmaktadır. 2007 yılında biyokütle kaynaklarından elde edilen toplam enerji miktarı 11 bin TEP'tir.


Elektrik enerjisi

2010 yılı Türkiye elektrik enerjisi sektörü açısından gerek kapasite ve talep artışı, gerekse piyasa oyuncularının uzun zamandır beklediği yasal düzenlemeler açısından kilit bir yıl oldu. 2010 yılında 4 bin 763 MW'lık kapasitenin eklenmesi ile Türkiye'nin toplam kurulu gücü 49 bin 524 MW'a ulaştı. Bu kaynaklardan doğalgazın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 48.6, hidroliğin payı yüzde 18.5, yerli kömürün payı yüzde 21.7 ve rüzgarın payı ise yüzde 0.8 oranında bulunuyor. Türkiye'de küresel ekonomik krizin etkilerinin azalması ile birlikte sanayi üretimi kapasite kullanım oranının artması, elektrik talebi üzerinde olumlu etki yarattı. 2010 yılında yüzde 8.4 oranında artan elektrik tüketimi Ağustos 2010'da 700 milyon kWh ve 34 bin MW kapasite kullanımı ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rekor kırdı.

Üretimimizin, 2020 yılında yüksek senaryoya göre yıllık yaklaşık yüzde 7,7 artışla 499 TWh'e, düşük talep senaryosuna göre ise yıllık ortalama yüzde 5,96 artışla 406 TWh'e ulaşacağı beklenmektedir.

2009 yılında elektrik üretimimizin, %48,6'sı doğal gazdan, %28,3'ü kömürden, %18,5'i hidrolikten, %3,4'ü sıvı yakıtlardan ve %1,1'i yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiştir.


Güneş enerjisi

Yılın 110 gününü güneşli geçiren Türkiye, ürettiği enerjinin sadece yüzde 0,1'ini güneşten elde ediyor. 2012 yılında ise 600 MW büyüklüğünde lisansa dayalı üretim sahalarının açılması ile birlikte 2013-2014 yılından itibaren sektörde büyük bir hareketlenme görülecek. Önümüzdeki yıl içinde Malatya ve Şanlıurfa Birecik'te toplam 45 MW değerinde güneş santrallerinin kurulması planlanıyor. 31 Aralık 2012 tarihine kadar 600 MW değerinde kurulum lisanı başvurusu kabul edilecek.


Rüzgâr enerjisi

Rüzgâr enerjisi, ısıları farklı olan hava kütlelerinin yer değiştirmesiyle oluşur. 2007 yılında gerçekleştirilmiş olan Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA) ile ülkemizde yıllık rüzgâr hızı 8,5 m/s ve üzerinde olan bölgelerde en az 5.000 MW, 7,0 m/s'nin üzerindeki bölgelerde ise en az 48.000 MW büyüklüğünde rüzgâr enerjisi potansiyeli bulunduğu tespit edilmiştir.

Türkiye giderek rüzgar enerjisi sektöründe ağırlığı daha fazla hissedilen bir ülke olmaya başladı. Bu nedenle dünya ve özellikle Avrupa stratejisi içinde Türkiye'nin yeri giderek artıyor. Türkiye'de Ekim 2011 itibarıyla kurulu gücü bin 600 MW'ı aşan rüzgar enerjisi santrali bulunuyor. 2011 yılında 1 Kasım 2007 rüzgâr enerji santrali başvurularının ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, önümüzdeki birkaç yıl içinde yaklaşık 11 bin MW rüzgâr kapasitesinin yatırımı ve devreye alınması için çalışmalar yürütülecek. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde proje finansmanının özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler üzerindeki etkisi daha fazla olacak.


Hidroelektrik enerji

Türkiye'de teknik olarak değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyeli 36.000 MW'tır. Günümüz itibariyle işletmede bulunan 150 adet HES (hidroelektrik santrali) 13.830 MW'lık kurulu güce ve toplam potansiyelin yüzde 38'ine karşılık gelmektedir.


Nükleer Enerji

Ülkemizde elektrik enerjisi arz ve talep projeksiyonlarına bağlı olarak, 2020 yılına kadar, nükleer enerji santrallerinin, elektrik enerjisi üretimi içerisindeki payının en az %5 seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. Bu amaçla 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun 2007 yılı içerisinde çıkartılmıştır. Mayıs 2010'da Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Mersin-Akkuyu'da nükleer santral yapımına ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalanmıştır.

Albert Solino olarak başta yenilenebilir enerji olmak üzere ARGE, ÜRGE, Yatırım ve oursource çözümlerle enerji sektörüne dönük ciddi ölçekte hizmetler vermekteyiz.

Başarılarımızı Okuyun

  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

    Bilişim Teknolojileri (IT) alanında hizmet veren ve bünyesinde 85 kişiyi istihdam eden müşterimiz, uluslararası ihalelere katılımın ön şarttı olan ISO 27001 kalite belgesini alarak daha fazla müşteriye ulaşmak için bizimle iletişime geçti.
  • Üretimden Veri Toplama Çözümleri

    Enerji sektöründe yenilikçi ürünler geliştiren, elektriksel komponentler ve ekipmanlar üreten ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşunda PARETO analizleriyle belirlenen ve cironun yaklaşık % 80’inin oluşturan temel ürünler üzerinde metot mühendisliği çalışmaları yapılmış...
  • IMKB Halka Arz Danışmanlığı

    100 Milyon TL’lik şirket değeri ile enerji sektöründe imalatçı olarak faaliyet gösteren müşterimiz, yurtdışındaki yatırımlarını büyütmek istediğinde ve bununla ilgili finansal alternatifleri araştırdığında bizimle temasa geçti...

Lütfen tarayıcınızın kullanmakta olduğu Adobe Flash Player programını güncelleyiniz.

Get Adobe Flash player

Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
Paylaş
Bu servisiniz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum
Takip Et